send link to app

no.TruyenQuansu app for iPhone and iPad


4.8 ( 7168 ratings )
Book
Developer: Phuong Hoai Dinh Gia Nu
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 28 Feb 2016
App size: 17.71 Mb

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.